Regulamin Bazy Firm

Regulamin Bazy Firm

I. Postanowienia ogólne i definicje.

1. Baza Firm – informacyjno-promocyjny serwis internetowy, udostępniony przez zarządcę Portalu Beskidzka24.pl. Baza firm daje możliwość umieszczenia prezentacji multimedialnej wszystkim podmiotom gospodarczym.
2. Klient – osoba prawna, fizyczna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Bazie Firm, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłała go Administratorowi. Również osoba o mocy decyzyjnej, która dodała wpis w imieniu reprezentowanego przez siebie podmiotu.
2.1. Każdy Klient może samodzielnie dokonać wpisu do Bazy Firm poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go do Administratora.
2.2. O aktywacji usługi decyduje Administrator.
3. Administrator/Dostawca – Zarządca oraz Redakcja portalu Beskidzka24.pl.
4. Pakiet – wybrana przez Klienta forma prezentacji. Poszczególne Pakiety świadczone są Klientom przez Administratora odpłatnie lub nieodpłatnie, zależnie od wybranej przez Klienta opcji. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych Pakietów oraz sposób ich uruchomienia dostępne są pod adresem www.beskidzka24.pl/regulamin_bazy_firm_portalu_beskidzka24_pl,s44.html.
4.1. Treści zawarte pod adresem www.beskidzka24.pl/regulamin_bazy_firm_portalu_beskidzka24_pl,s44.html, dotyczące charakterystyki poszczególnych Pakietów, stanowią integralną część Regulaminu Bazy Firm.
4.2. Administrator ma prawo modyfikować opcje przyporządkowane do poszczególnych Pakietów, bez wcześniejszego informowania o tym Klientów.
4.3. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu lub użytkowania Pakietów niezgodnie z jego postanowieniami, nie będą rozpatrywane.
5. Aktywacja usługi – umieszczenie przez Administratora w Bazie Firm danych dotyczących określonej działalności gospodarczej, przesłanych w formularzu rejestracyjnym przez Klienta.
6. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient oświadcza, iż:
6.1. Zapoznał się z niniejszym regulaminem, i zobowiązuje się go przestrzegać.
6.2. Dane podane w formularzu rejestracyjnym są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

II. Procedura płatności za usługi.

1. Podstawę do dokonania płatności za wybrany, płatny Pakiet, stanowi wysłanie Administratorowi przez Klienta, formularza rejestracyjnego.
2. Dostawca wystawi fakturę VAT za zamówione usługi z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany w zamówieniu.
3. Dostawca zobowiązuje się wysłać fakturę VAT Klientowi na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres w ciągu 14 dni, licząc od daty wpłynięcia środków na rachunek.
4. Dostawca zobowiązuje się aktywować zamówioną usługę w ciągu 3 dni roboczych, licząc od momentu wpłynięcia środków na rachunek.
5. Wpłaty na rachunek Dostawcy można dokonać w siedzibie Zarządcy Portalu lub przelewem na konto bankowe:
Deutsche Bank 14 1910 1136 4000 2682 5121 0001
tytułem: BAZA FIRM – nazwa firmy
6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia płatności spowodowane działaniem osób trzecich, tj. poczty,, banków, itp.
7. Rozwiązanie umowy na wniosek Klienta lub z innych przyczyn, leżących po stronie Klienta, nie są podstawą do zwrotu wniesionej opłaty.
8. Uiszczenie opłaty za usługę, uniezależniają Klienta od ewentualnych zmian w cenniku, przez cały okres współpracy między nim a Portalem. Przez okres współpracy rozumie się czas w którym Klient decyduje się na umieszczenie prezentacji w Bazie Firm, razem z każdorazowym przedłużeniem umowy.

III. Zasady działania Bazy Firm.

1. Baza Firm portalu Beskidzka24.pl jest miejscem, w którym osoby posiadające moc decyzyjną, mogą dodawać reprezentowane przez siebie firmy i inne samodzielne podmioty gospodarcze.
2. Klienci mogą wybierać spośród trzech rodzajów prezentacji, tzw. Pakietów. Pakiety usystematyzowane są wg następujących kryteriów:
2.1. podstawowym kryterium usystematyzowania Pakietów jest wybrana przy uruchamianiu prezentacji branża;
2.2. kolejnym kryterium usystematyzowania Pakietów jest stopień ich rozszerzenia. Wg tego kryterium kolejność wyświetlania jest następująca: Pakiet Wysoki/Pakiet Średni/Pakiet Niski;
2.3. w przypadku firm posiadających ten sam Pakiet, kolejność ustalana jest alfabetycznie.
3. Baza Firm portalu Beskidzka24.pl powstała, jako rzetelny katalog firm. W związku z tym Administrator nie będzie na portalu umieszczał:
3.1. wpisów nieukończonych;
3.2. wpisów zawierających treści, które naruszają Ustawę o ochronie danych osobowych i prawa autorskie, służących propagandzie politycznej, naruszających wolność wyznaniową, nawołujących do łamania prawa, nienawiści, obraźliwe, rasistowskie, wulgarne, erotyczne, pornograficzne itp.;
4. Aktywne wpisy, w których klienci dokonają modyfikacji niezgodnej z powyższym regulaminem, będą usuwane przez Administratora bez powiadomienia i bez zwrotu kosztów.
5. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Bazy Firm powinny być zgłaszane na adres [email protected]. W tytule wiadomości proszę umieścić tekst BAZA FIRM – AWARIA.

IV. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, wynikające z nieprawidłowego działania Bazy Firm, powinny być zgłaszane Administratorowi na adres [email protected].
2. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia reklamacji.
3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub użytkowania Bazy Firm w sposób niezgodny z nim, nie będą rozpatrywane.
4. Administrator oraz Zarządca Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu wpisów zawierających dane niezgodne ze stanem faktycznym lub fałszywe.
5. Administrator oraz Zarządca Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu nierzetelnego wykonywania usług przez firmy, które umieściły swoją prezentację w Bazie Firm.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Bazy Firm zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych dysfunkcją sprzętu, nieprawidłowym działaniem Internetu czy też na skutek działania osób trzecich.

V. Ochrona danych osobowych

1. Klient rejestrujący się w Bazie Firm, wyraża zgodę na wykorzystanie, podanych w formularzu rejestracyjnym, danych i umieszczenie ich w Internecie w ramach wybranego Pakietu.
2. Klient dokonujący rejestracji wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od Dostawcy.
3. Klient dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
4. Klient dokonujący rejestracji oświadcza, iż dodawany przez niego wpis nie narusza praw osób trzecich. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie spory na tym polu.
5. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, wraz z opcją ich aktualizacji, edycji lub usunięcia. Wszelkie tego typu zmiany będą wprowadzane przez Administratora w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia, tj. przesłania odpowiedniej informacji na adres [email protected].

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji, modyfikacji lub usunięcia wszelkich treści wprowadzonych do Bazy Firm, bez podania przyczyny.
2. Administrator zastrzega sobie prawo całkowitego lub częściowego wyłączenia Bazy Firm w celu jego ulepszania, edycji lub konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.
3. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego.
4. We wszelkich sprawach dotyczących działania Bazy Firm, prosimy o kontakt na adres [email protected] lub na dane adresowe Administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Klientów. Nowy regulamin Bazy Firm będzie obowiązywał od momentu jego publikacji.
6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.05.2012 r.