Regulamin ogólny i polityka prywatności

Regulamin ogólny i polityka prywatności

§1. Definicje

1.1. Portal Beskidzka24.pl to strona internetowa www.beskidzka24.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
1.2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu.
1.3. Zarejestrowany Użytkownik to Użytkownik, który założył na Portalu konto i umieścił w nim swoje dane personalne.
1.4. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez użytkownika lub administrację do Portalu.
1.5. Portal Beskidzka 24 jest zarządzany i prowadzony przez Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” sp. z o.o z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Dubois 4, KRS 0000144865 – Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy – 50 000 zł, NIP 547-004-88-40.
1.6. Administratorzy i Redaktorzy tworzą Redakcję Portalu.
1.6.1. Administratorzy to osoby wyznaczone przez zarządcę Portalu.
1.6.2. Redaktor to Zarejestrowany Użytkownik, wyznaczony przez Administratora lub zarządcę Portalu.

§2. Zasady korzystania

2.1. Korzystanie z Portalu jest darmowe i dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, wyłączając usługi płatne, w tym reklamę banerową oraz płatne opcje w Bazie Firm, Ogłoszeniach i artykuły sponsorowane.
2.2. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego szacunku oraz szeroko rozumianej netykiety.
2.3. Podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym, Użytkownik powinien przestrzegać czystości używanego języka, zgodnie z ustawą o języku polskim z 7 października 1999 r.
2.4. Dodając Informację, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację na publikację oraz wykorzystanie przez Portal.
2.5. Zabronione jest dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, w szczególności:
2.5.1. Obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego).
2.5.2. Obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 Kodeksu karnego).
2.5.3. Przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.).
2.5.4. Zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).
2.5.5. Zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z 7 października 1999 r.).
2.5.6. Propagują alkohol (art. 2 pkt. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2.5.7. Propagują środki odurzające, narkotyki (art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 24 kwietnia 1997 r.).
2.5.8. Zawierają treści pornograficzne.
2.6. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny, dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji, będą usuwane.
2.7. Portal nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych na stronach Portalu Informacji o charakterze reklamowym, bowiem nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2.8. Dodawanie Informacji do działu Forum zarezerwowane jest dla Zarejestrowanych Użytkowników.
2.9. Dodawanie Informacji, zdjęć, filmów i innych danych o charakterze cyfrowym do działów Wydarzenia, Kontakt24, Kultura i Rozrywka, Wkrótce, Sport, Na Czasie, Galeria, Filmy, Życzenia jest dobrowolne. Portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność dodanych treści.
2.10. Zarządca i Redakcja portalu nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność treści dodanych przez Użytkowników Portalu.
2.11. Zamieszczając na Portalu Informację, film, zdjęcie lub inne dane o charakterze cyfrowym, Użytkownik gwarantuje, że jest w posiadaniu praw autorskich lub prawa do ich wykorzystywania.
2.12. Zamieszczając na Portalu Informację, film, zdjęcie lub inne dane o charakterze cyfrowym, Użytkownik wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie przez Redakcję.
2.13. Zamieszczając na Portalu Informację, film, zdjęcie lub inne dane o charakterze cyfrowym, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu adresu IP komputera, z którego dodano dane oraz czasu ich dodania.
2.14. Informacje dodawane przez Użytkowników, podlegają pod wgląd przez Zarządcę Portalu oraz Redakcję i mogą być przez nich moderowane.
2.15. Informacje dodawane przez Zarejestrowanych Użytkowników, noszące znamiona opinii, są opiniami ich autorów. Opinie zawarte w Informacjach dodanych przez Użytkowników nie są opiniami Zarządcy Portalu oraz Redakcji. Zarządca Portalu oraz Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za opinie zamieszczane w Informacjach dodanych przez Użytkowników.

§3. Zasady korzystania z materiałów publikowanych na Portalu Beskidzka24.pl

3.1. Wszelkie prawa do publikowanych na Portalu materiałów należą do Zarządcy Portalu. Publikowanie ich bez zgody autora lub podania ich źródła jest zabronione.
3.2 Zamieszczając na Portalu jakiekolwiek Informacje, film, zdjęcie lub inne dane o charakterze cyfrowym, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację.
3.3 Zamieszczając na Portalu jakiekolwiek Informacje, film, zdjęcie lub inne dane o charakterze cyfrowym, Użytkownik bezpłatnie ceduje wszystkie prawa do nich na Zarządcę Portalu.

§4. Rejestracja w portalu

4.1. Zarejestrowanym Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoba prawna, po spełnieniu warunków opisanych niniejszym regulaminem.
4.2. Każdy Użytkownik może założyć i korzystać wyłącznie z jednego konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z konta.
4.3. Warunkiem uzyskania statusu Zarejestrowanego Użytkownika jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Użytkownik konta otrzymuje login i hasło pozwalające mu aktywnie korzystać z zasobów portalu Beskidzka24.pl automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu oraz poprawnym wypełnieniu i wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego postanowień.
4.4. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
4.5. Portal nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Zarządca i Redakcja Portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym.
4.6. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Portal w celach statystycznych oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz. 883).
4.7. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do: zamieszczania komentarzy do publikowanych w Portalu treści i w dziale Forum pod własnym loginem, przesyłanie Informacji za pomocą działu Kontakt24 pod własnym loginem.
4.8. Zarządca i Redakcja Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
4.9. Zarządca i Redakcja Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody i utracone korzyści, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub niezależnych od Zarządcy i Redakcji Portalu.
4.10. Zarządca i Redakcja Portalu zobowiązują się dołożyć wymaganej staranności w celu ochrony danych użytkowników kont. Zobowiązują się też do zapewnienia zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
4.11. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, uaktualniania, sprostowania i usuwania danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Portal zapewnia każdemu Użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
4.12. Portal nie będzie przekazywać, sprzedawać czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
4.13. Zarządca i Redakcja Portalu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika jeśli uznają to za uzasadnione, w szczególności gdy użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
4.14. Po zamknięciu konta Portal jest uprawniony do umożliwienia innym użytkownikom używania loginu należącego do Użytkownika zamkniętego konta.
4.15. Portal udostępnia Użytkownikom możliwość samodzielnego zamknięcia konta.

§5. Prawa i obowiązki Redakcji

5.1. Redakcja ma obowiązek:
5.1.1. Nie ustawać w dążeniu do osiągnięcia stałego poprawiania wizerunku Portalu.
5.1.2. Dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom prawidłowe działanie Portalu.
5.1.3. Dostarczać Użytkownikom aktualne i rzetelne informacje dotyczące regionów, które obejmuje swoim zasięgiem Portal.
5.1.4. Moderować Informacje zamieszczane przez Użytkowników na Portalu.
5.2. Redakcja ma prawo do:
5.2.1. Edytowania wszystkich Informacji umieszczanych na Portalu.
5.2.2. Usuwania Informacji lub innych danych o charakterze cyfrowym, umieszczonych na Portalu, bez podania przyczyny.
5.2.3. Wglądu do danych Użytkowników, zapisanych w bazie danych Portalu.
5.3. Redakcja ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących wybranych działów Portalu bez obowiązku uprzedniego poinformowania o tym fakcie Użytkowników. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności:
5.3.1. Istotną awarię sprzętu.
5.3.2. Utratę praw do domeny.
5.3.3. Utratę uprawnień niezbędnych do oferowania wybranych usług świadczonych przez Portal.
5.3.4. Zmianę w przepisach prawnych.
5.4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
5.4.1. Szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Portalu.
5.4.2. Utratę danych powstałą w wyniku awarii sprzętu, oprogramowania lub na skutek innych okoliczności powstałych niezależnie od Redakcji i Zarządcy portalu.
5.4.3. Przerwy w funkcjonowaniu Portalu powstałe z przyczyn technicznych lub innych, niezależnych od Redakcji i Zarządcy Portalu.
5.4.4. Szkody wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji, zdjęć, filmów lub innych danych o charakterze cyfrowym, zamieszczonych na Portalu.
5.4.5. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników, stojące w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów, dotyczących wybranych działów Portalu.
5.4.6. Problemy w funkcjonowaniu Portalu, powstałe niezależnie od Redakcji i którym przy dołożeniu wszelkich starań Redakcja nie mogła zapobiec bądź ich przewidzieć.
5.5. Zarządca i Redakcja Portalu nie odpowiadają za treści zawarte na stronach i serwisach internetowych, umieszczonych w odnośnikach (linkach, banerach itp.) do tych stron.
5.6. Wszystkie decyzje wiążące, związane z Portalem i jego funkcjonowaniem należą wyłącznie do Zarządcy Portalu i Redakcji.

§6. Ochrona danych osobowych

6.1. Wszystkie Informacje, zdjęcia, filmy lub inne dane o charakterze cyfrowym, dodawane przez Użytkowników nie będą w żaden sposób przetwarzane bez jego wiedzy i zgody, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu i innych wydawnictw Prasy Beskidzkiej.
6.2. Redakcja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poufności danych zapisanych w Portalu.
6.3 W sytuacji gdy w Informacji, zamieszczonej na Portalu przez Użytkownika, dojdzie do naruszenia prawa wobec osób trzecich, Redakcja ma prawo, na wniosek tych osób, udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który ową, niezgodną z prawem, Informację dodał.
6.4 Cookies i RODO na stronie www.beskidzka24.pl
Stosując pliki cookie (tzw. ciasteczka), portal Wydawnictwa Prasa Beskidzka www.beskidzka24.pl zapamiętuje parametry logowania użytkownika oraz prowadzi statystyki oglądalności strony. Korzystając z portalu akceptują Państwo otrzymywanie plików cookie z serwisu beskidzka24.pl. Ustawienie to mogą Państwo zmienić w dowolnym momencie blokując pliki cookie w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki internetowej.

Od 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Także na naszym portalu używamy technologii, np. plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych, podobnie jak nasi zaufani partnerzy.

Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są nimi nie tylko imię i nazwisko, czy adres, ale także choćby adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies.

Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal beskidzka24.pl jest Wydawnictwo Prasa Beskidzka Sp.z o.o.

Pragniemy Was zapewnić, że wszelkie pozyskiwane dane, przez nas lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO, a więc:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolną zgodę użytkownika.

Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

§7. Postanowienia końcowe.

7.1. W sprawach, których wszystkie regulaminy dotyczące Portalu nie regulują, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego.
7.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 10 maja 2012 roku.
7.3. Podczas rejestracji na Portalu, każdy Użytkownik winien jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i potwierdzić akceptację wszystkich jego ustaleń.
7.4. Reklamacje powstałe w wyniku nieznajomości niniejszego Regulaminu i wszystkich pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych działów Portalu będą rozpatrywane negatywnie. W ten sam sposób będą rozpatrywane reklamacje powstałe w wyniku korzystania z Portalu w sposób niezgodny z ustaleniami niniejszego Regulaminu i wszystkich regulaminów dotyczących poszczególnych działów Portalu.