Regulamin działu KontaktB24

Regulamin działu KontaktB24

§1. Definicje

1.1. „Kontakt24” to dział Portalu Beskidzka24.pl, którego właścicielem jest wydawnictwo „Prasa Beskidzka” sp. z o.o z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 118, KRS 0000144865 – Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy – 50 000 zł, NIP 547-004-88-40.
1.2. Portal Beskidzka24.pl to strona internetowa www.beskidzka24.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
1.3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu.
1.4. Zarejestrowany Użytkownik to Użytkownik, który założył na Portalu konto i umieścił w nim swoje dane personalne.
1.5. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez użytkownika lub administrację do Portalu.
1.6. Administratorzy i Redaktorzy tworzą Redakcję Portalu.
1.6.1. Administratorzy to osoby wyznaczone przez zarządcę Portalu.
1.6.2. Redaktor to Zarejestrowany Użytkownik, wyznaczony przez Administratora lub zarządcę Portalu.

§2. Postanowienia wstępne

2.1. Dział Kontakt24 jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i umożliwia: publikację Informacji, zdjęć, filmów.
2.2. Z działu Kontakt24 mogą korzystać niezarejestrowani Użytkownicy oraz zarejestrowani Użytkownicy, korzystający ze swojego loginu.
2.3. Przed rozpoczęciem korzystania z działu Kontakt24 należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zakładając swoje Konto i zamieszczając w nim wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne materiały, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§3. Zasady ogólne

3.1. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza na Portalu lub za pomocą e-maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób Informację, zdjęcie lub film oraz zamieszczając Informację, zdjęcie, film lub inny materiał, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację i przetwarzanie wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalu Beskidzka24.pl i innych wydawnictwach Zarządcy Portalu.
3.2. Użytkownik, korzystający z działu Kontakt24, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Użytkownika.
3.3. Użytkownik, korzystający z działu Kontakt24, wyraża zgodę na umieszczanie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w bazach danych.
3.4. Użytkownik, korzystający z działu Kontakt24, wyraża zgodę na wykorzystanie wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów przesłanych przez Użytkownika, w celu promocji Portalu i wydawnictw Zarządcy Portalu.
3.5. Użytkownik upoważnia Redakcję i Zarządcę Portalu do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
3.6. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na swoim Koncie Użytkownik oświadcza, że:
3.7.1. Ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie oraz w wydawnictwach Zarządcy Portalu.
3.7.2. Informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
3.7.3. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez TVN.
3.7.4. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt. 7.3 na każde żądanie Redakcji i Zarządcy Portalu.
3.8. Użytkownik przesyłając Portalowi Informację, zdjęcie lub film oraz zamieszczając na swoim koncie wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
3.9. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie lub zamieszczanie Informacji, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
3.10. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie Zarządcę Portalu sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub filmów oraz zamieszczonych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

§4. Prawa i obowiązki użytkownika

4.1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, aplikacji i programów, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:
4.1.1. Nie przesyłania Informacji, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania Informacji, zdjęć, filmów lub innych materiałów, zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne.
4.1.2. Działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
4.1.3. Nie przesyłania Informacji, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym.
4.1.4. Nie rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej.
4.1.5. Nie podejmowania działań przesyłania i zamieszczania materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Kontaktu24.
4.2. Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez czas nieoznaczony.
4.3. Użytkownicy Kontaktu24 mają prawo zamieszczać komentarze dotyczące oglądanych treści i materiałów.
4.4. Zarządca i Redakcja Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

§5. Prawa i obowiązki Zarządcy i Redakcji Portalu

5.1. Zarządca Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1.1. Sposób korzystania z portalu przez Użytkowników.
5.1.2. Treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
5.1.3. Autentyczność Informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub Informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
5.1.4. Niezamierzone błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach portalu oraz za wszelkie wynikłe z tego skutki.
5.3. Zarządca i Redakcja Portalu zastrzegają sobie prawo do:
5.3.1. Okresowego wyłączania działu Kontakt24 bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
5.3.2. Uniemożliwienia dostępu do treści i materiałów naruszających prawo, w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści i materiałów.
5.4. Zarządca i Redakcja Portalu zastrzegają, że mają prawo do niepublikowania nadesłanej lub zamieszczonej Informacji, zdjęcia, filmu lub innego materiału bez konieczności uzasadnienia, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów Portalu i pozostałych wydawnictw Zarządcy Portalu.
5.5. Zarządca i Redakcja Portalu zastrzegają, że mają prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości plików przesyłanych przez Użytkownika.
5.6. Zarządca i Redakcja Portalu zastrzegają sobie prawo do podania loginu Użytkownika w celu identyfikacji autora nadesłanych materiałów. Zarządca i Redakcja Portalu nie będą upubliczniać adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

§6. Zmiany regulaminu

6.1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Zarządcę i Redakcją Portalu.
6.2. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z działu Kontakt24 i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
6.3. Regulamin obowiązuje od 10 maja 2012 r.