Regulamin konkursów

Regulamin konkursów

Ustala się ujednolicone dla wszystkich uczestników zasady organizowania konkursów, plebiscytów, typowania, dalej zwanych konkursem na portalu Beskidzka24.pl.

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursów jest Wydawnictwo Prasa Beskidzka sp. z o.o. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielska-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144865, zwane dalej Organizatorem. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich konkursów, organizowanych dla użytkowników portalu Beskidzka24.pl, dla których nie został ustanowiony odrębny regulamin.
Dla konkursów, dla których został stworzony odrębny szczegółowy regulamin, niniejszy regulamin ma zastosowanie jedynie w tych kwestiach, które nie zostały uregulowane w odrębnym, szczegółowym regulaminie dla konkretnego konkursu.

II. Osoby uprawnione do uczestnictwa w konkursie

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w jednym z powiatów: bielski (ziemski), bielski (grodzki), cieszyński, wadowicki, suski, oświęcimski, żywiecki. Z konkursu wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

III. Zasady konkursu

Udział w konkursie można wziąć tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Skrzynka konkursowa znajduje się pod adresem: [email protected] Powiadomienie o otrzymaniu nagrody zostanie przesłane pod adres e-mail.
W konkursie biorą udział tylko uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi lub wykonali zadanie konkursowe.
Spośród zgłoszeń uczestników biorących udział w konkursie, redakcja portalu wybierze najlepsze rozwiązania w liczbie odpowiadającej liczbie nagród.

IV. Nagrody i ich odbiór

Opis nagród rzeczowych, jakie są możliwe do wygrania w ramach konkursu, podany jest w informacji konkursowej. Nagrody opodatkowane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Każdy użytkownik portalu, biorący udział w jednym konkursie, uprawniony jest do odbioru tylko jednej nagrody (jednego zestawu nagród). W przypadku, gdy w tym samym czasie zorganizowany jest więcej niż jeden konkurs, każdy użytkownik może wygrać tylko jedną nagrodę, nawet wówczas, gdy bierze udział w więcej niż jednym konkursie, którego dotyczy niniejszy regulamin. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konkursów, dla których ustanowione zostały odrębne regulaminy, a niniejszy regulamin nie ma do nich zastosowania. Nagrody będą do odbioru w siedzibie organizatora, w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 118. Organizator umożliwia też – na życzenie zwycięzcy konkursu, odbiór nagród w Cieszynie przy ul. B. Chrobrego 21, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Organizator ma prawo do wyboru innych godzin oraz miejsca odbioru nagród. Czytelnik, będący zwycięzcą konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody w terminie 30 dni od daty opublikowania przez organizatora wyników konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym 30-dniowym terminie następuje przepadek nagrody.
Przy odbiorze nagrody czytelnik zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości, który umożliwi weryfikację danych lub przesłanych po otrzymaniu e-maila z taką prośbą od organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania od zwycięzcy pokwitowania odbioru nagrody na stosownym formularzu.
W przypadku, gdy zwycięzca nie może osobiście stawić się po odbiór nagrody, może upoważnić do odbioru nagrody osobę trzecią. Pisemne upoważnienie powinno w swej treści zawierać imię i nazwisko zwycięzcy oraz osoby upoważnionej, a także ich adresy zamieszkania, oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Osoba upoważniona winna stawić się po odbiór nagrody z dokumentem tożsamości.
Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają spieniężeniu oraz wymianie na inne nagrody. Nagrody przyznane w konkursie w postaci biletów wstępu, zaproszeń na koncerty, imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz do kina nie są przeznaczone na sprzedaż.
Organizator może odmówić wydania nagrody w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba uprawniona do odbioru nagrody osobiście lub przy pomocy osób trzecich bierze udział w konkursach, organizowanych przez organizatora jedynie w celu osiągnięcia zysków, w szczególności w celu sprzedaży nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród (w tym, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy będących nagrodami). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji, o ile do nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym konkursie.
Ocena i wybór zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalne.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań portalu.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.
Każdy z uczestników wyraża zgodę na opublikowanie jego nicka na portalu.
Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi nie spełniających wymogów uwzględnionych we właściwym konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z konkursem naruszenia przez uczestników przepisów regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu, takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku. Podstawa prawna: ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.).

V. Postanowienia końcowe

Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronach internetowej wwww.beskidzka24.pl.
Regulamin obowiązuje od 10 maja 2012 roku.