Wydarzenia Żywiec

O realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku świadczenia dla rodzin zastępczych wyniosły 1 775 787,65 zł. Wypłacano także dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (tzw. 500+). Kwota zrealizowanych świadczeń wyniosła 798 721,07 zł.

W ramach programu resortowego „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” PCPR pozyskało w 2019 roku środki w wysokości 8 326,00 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Środki te stanowiły 60% kosztów zatrudnienia koordynatora, pozostałe 40% stanowiły środki własne Powiatu.

Pod opieką PCPR w 2019 roku pozostawało 62 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Łączne wydatki na świadczenia dla wychowanków wyniosły 284 903,05 zł. Z kolei 23 dzieci pochodzących z terenu powiatu żywieckiego przebywało w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – wydatki Powiatu Żywieckiego na ten cel wyniosły 247 983,65 zł.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, samorząd powiatowy jako jeden z dysponentów środków PFRON wykonuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W roku ubiegłym środki przekazane powiatowi żywieckiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez Zarząd PFRON wyniosły 3 389 363,00 zł.

W 2019 roku na realizację programu „Aktywny Samorząd” Powiat Żywiecki otrzymał środki finansowe w wysokości 573 909,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 568 710,00 zł. Program ten umożliwia samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ubiegłym roku zakończono realizację dwuletniego projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Projekt „Chcę lepiej” skierowany był do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, rodziców dzieci niepełnosprawnych i wychowanków pieczy zastępczej. Całkowity budżet projektu wraz z wkładem własnym Powiatu wyniósł 1 905 731,71 zł.

W 2019 roku kontynuowano realizację projektu adresowanego do osób z niepełnosprawnością, związanego z usługami asystenckimi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Projekt „Szlachetna Pomoc” skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żywieckiego. Grupę docelową stanowią osoby z niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo i niesamodzielne ze względu na wiek (tj. 60+). Całkowity budżet projektu wraz z wkładem własnym Powiatu wyniósł 2 088 000,00 zł.

Andrzej Kalata
Starosta Żywiecki

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
34-300 Żywiec
ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

e-mail: pcpr_zywiec@op.pl
tel. (33) 861-93-36 / 861-94-19
fax (33) 861 70 04 / 863-19-83

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek – Piątek 7:00 do 15:00

E-wydanie_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Grand
Grand
1 miesiąc temu

juz zdrowy?