Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Rekrutacja na Uniwersytecie Rolniczym trwa!

fot. Bogdan Wertz

1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Pierwsza tura rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne potrwa do 12 lipca 2021 r.

Aktualnie na Uniwersytecie Rolniczym na 8 wydziałach studiuje blisko 8 tysięcy studentów, prawie 200 doktorantów i ponad 300 uczestników studiów podyplomowych. Na Uczelni obecnie zatrudnionych jest 657 nauczycieli akademickich, w tym 91 profesorów tytularnych. Uniwersytet w roku akademickim 2021/2022  oferować będzie kandydatom naukę na  29 kierunkach studiów polskojęzycznych i 9 anglojęzycznych. Uniwersytet stale dostosowuje ofertę dydaktyczną do oczekiwań gospodarki i rynku pracy i podnosi jakość kształcenia. Duży nacisk kładziony jest na współpracę z biznesem i stwarzanie warunków umożliwiających współpracę obu środowisk. W ofercie Uczelni znajduje się także Szkoła Doktorska oraz studia podyplomowe, w tym MBA.

Uniwersytet przygotował w roku akademickim 2021/2022 – 3459 miejsc na studiach stacjonarnych, z czego 2175 miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia i 1284 miejsca na studiach stacjonarnych II stopnia. Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia, Uczelnia oferuje 1515 miejsc.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku, gdy będzie ona nierozstrzygająca – na podstawie średniej arytmetycznej z ocen wykazach w suplemencie.

Uniwersytet Rolniczy w tym roku akademickim przygotował trzy nowości. Pierwsza nowość to kierunek etologia i psychologia zwierząt, oferowany przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt na studiach stacjonarnych I i II stopnia, którego absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, czy tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt. Drugą nowością oferowaną przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będzie kierunek- inżynieria mechatroniczna. Celem realizacji studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku inżynieria mechatroniczna jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracującej przy projektowaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz systemów komputerowych w procesach technologicznych. Nowością w ofercie anglojęzycznej jest kierunek – inżynieria żywności/Food Engineering, studia II stopnia, stacjonarne w j. angielskim.

AKTUALNA OFERTA UCZELNI W JĘZYKU POLSKIM:

 • architektura krajobrazu I, II st.
 • biogospodarka I,II st.
 • bioinżynieria zwierząt I, II st.
 • biologia stosowana I, II st.
 • biotechnologia I, II st.
 • browarnictwo i słodownictwo I st.
 • dietetyka I, II st.
 • ekonomia I,II st.
 • etologia i psychologia zwierząt – I, II st. – NOWOŚĆ!
 • geodezja i kartografia I, II st.
 • gospodarka przestrzenna I, II st.
 • inżynieria i gospodarka wodna I, II st.
 • inżynieria mechatroniczna, I st. – NOWOŚĆ!
 • inżynieria środowiska I, II st.
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska II st.
 • leśnictwo I, II st. (forestry – II st.)
 • ochrona środowiska I, II st.
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I, II st.
 • ogrodnictwo I, II st.
 • rolnictwo I, II st.
 • sztuka ogrodowa I, II st.
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I, II st.
 • technologia żywności i żywienie człowieka I, II st.
 • transport i logistyka I, II st.
 • weterynaria (jednolite studia magisterskie)
 • winogrodnictwo i enologia (II st.)
 • zarządzanie I st.
 • zarządzanie i inżynieria produkcji I,II st.
 • zootechnika I, II st.

KIERUNKI PROWADZONE W J. ANG. :

 • International Master of Horticultural Science, II st
 • Environmental and Plant Biotechnology, II st.
 • Economy (International Master Double Degree Program in Business), II st.
 • Enviromental Protection, II st.
 • Agriculture, I, II st.
 • Forestry, II st.
 • Food Technology, II st.
 • Renewable Energy Sources an Waste Management, II st.
 • Food Engineering, II st.–  NOWOŚĆ!
OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

• Studium wiedzy o UE „Agro-Unia”

• Uprawa i wykorzystywanie roślin zielarskich i alternatywnych

• Integrowana produkcja roślinna

• Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

• Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja

• Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych

• Ekonomika gospodarstwa rolnego – edycja dla doradców rolniczych

• Rolnictwo – edycja dla doradców rolniczych

• Studia MBA

 

Wydział Leśny:

• Edukacja przyrodniczo-leśna

• Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

• Inżynieryjne zagospodarowanie lasu

• Studium podyplomowe siedliskoznawstwa leśnego

• Użytkowanie lasu i transport leśny

• Studium ochrony przyrody im. Stefana Myczkowskiego

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

• Pszczelarstwo

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

• Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

• Florystyka

 

Wydział Technologii Żywności:

• Żywienie człowieka i dietetyka

• Żywienie człowieka i dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

• Dyplomowany Piwowar

• Dyplomowany enolog – technologia winiarska i miodosytnicza

• Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym

O UCZELNI

Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Oprócz nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, Uczelnia oferuje także naukę w Szkole Doktorskiej oraz studia podyplomowe, w tym MBA. Szkoła Doktorska umożliwia doktorantom kształcenie interdyscyplinarne oraz uzyskanie wysokich kompetencji  i osiągnięcie samodzielności naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie naukowej: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse.

Studenci mają do dyspozycji cztery domy studenckie: I Dom Akademicki „Bratniak”,  Dom Studencki Nr II „Młodość”, Dom Studencki Nr III „Oaza”, Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”. Uniwersytet oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów. Studia na UR przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Studenci i pracownicy mają możliwość odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Na przestrzeni ostatnich lat Uczelnia odnowiła lub podpisała umowy o współpracy z blisko 160 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Partnerami Uniwersytetu są uczelnie m.in. z USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji, Ukrainy, Rosji, czy Kazachstanu.

W ramach podejmowanej współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych. Stale rozwijana jest oferta kształcenia w języku angielskim oraz realizowana intensywna wymiana kadry w ramach programu Erasmus+ oraz  Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (VUA). Naukę w języku angielskim oferują Wydziały: Rolniczo-Ekonomiczny, Leśny, Hodowli i Biologii Zwierząt, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Technologii Żywności oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Do dyspozycji pracowników, doktorantów i studentów pozostaje ponad 20 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Co roku Uniwersytet prowadzi kilkaset tematów badawczych, organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań. Uniwersytet prowadzi innowacyjne badania z zakresu szeroko pojętej produkcji rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.

Uniwersytet zaangażowany jest w organizację i współorganizację wielu wydarzeń popularyzujących naukę, jak choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, Forum Green Smart City, czy Ogólnopolskich Dni Owada. Wydarzenia te już na trwałe wpisały się do kalendarza małopolskich imprez.

Studia na Uniwersytecie Rolniczym to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka zaangażowana w organizację kilkuset imprez o charakterze poznawczym i kulturowym m.in. juwenaliów, spotkań podróżniczych, rajdów studenckich, przeglądów kabaretowych, koncertów, czy akcji charytatywnych. Na Uczelni działają zespoły artystyczne –  m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Męski Chór Środowiska Akademickiego „Agricola”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” czy Studencki Zespół Góralski „Skalni”, gdzie studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Uczelnia oferuje również kształcenie w zakresie historii, kultury i tradycji regionu, co pozwala nabyć studentom tak ważne kompetencje społeczne.

STRONA GŁÓWNA UR: https://urk.edu.pl/

REKRUTACJA: https://rekrutacja.urk.edu.pl/

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA: https://erk.urk.edu.pl/pl/

KB_lody
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments