Bielsko-Biała Sport

TSP: Nowy zarząd odcina się od byłego prezesa

Zarząd klubu TS Podbeskidzie wydał komunikat, aby przeciąć spekulacje dotyczące dalszej pracy byłego prezesa.

Jak wyjaśniono na wstępie, oświadczenie powstało w związku ze “spekulacjami medialnymi”. “Zarząd TS Podbeskidzie informuje, iż Pan Tomasz Mikołajko nie jest zatrudniony, ani nie pełni żadnych funkcji zarządczych w spółce TS Podbeskidzie S.A. Z dniem 19 czerwca 2018 Pan Tomasz Mikołajko złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TS Podbeskidzie S.A. Na mocy uchwały Organów spółki, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych Pan Tomasz Mikołajko będąc i uprawnionym i obowiązanym do złożenia wyjaśnień w toku przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, realizuje te zadania, w odpowiedzi na skierowane do niego pismo. W wyniku tego pan Tomasz Mikołajko został wezwany do sporządzenia sprawozdania obejmującego informacje o podejmowanych działaniach w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia złożenia rezygnacji, w szczególności: raport z nadzoru nad sprawozdawczością jednostki oraz prawidłowością wyliczenia i zapłaty należnych podatków, a także raportu z planowania, nadzoru nad kapitałem i źródłami finansowania oraz inwestycjami spółki. Pan Tomasz Mikołajko został ponadto wezwany do sporządzenia pisemnej informacji z czynności zarządczych, będących w toku, jakie były na dzień ustania funkcji w zarządzie spółki, a które wymagają kontynuacji, a także o podanie  informacji o będących w toku sprawach m. in. pracowniczych, księgowych, finansowych,  działalności operacyjnej, głównych podejmowanych działach w obszarach działalności spółki w okresie pełnienia funkcji. Obecność Pana Tomasza Mikołajko w spółce była podyktowana zadaniem jakie zostało mu powierzone do wykonania przez nowy Zarząd TS Podbeskidzie S.A” – czytamy w komunikacie.

google_news