Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko-Biała: Miejska kasa na przydomowe oczyszczanie ścieków

Fot. pixabay

Miasto Bielsko-Biała dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w dolinie Małej Straconki. Właściciele posesji mogą liczyć na dotację w wysokości 95 procent kosztów inwestycji.  Zielona światło dała już Rada Miejska, przyjmując stosowaną uchwałę w tej sprawie.

Początkowo zakładano, że obszar ten zostanie podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Po analizie kosztów oraz ocenie warunków technicznych takiego przedsięwzięcia, okazało się, że nie jest ono opłacalne. Aby jednak uporządkować gospodarkę ściekową w tym rejonie (ulice: Małej Straconki, Lisia, Borsucza, Sodowa i Rajdowa) zadecydowano, że bardziej opłacalne jest wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z uwagi na pobliską lokalizację ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka, podjęto działania umożliwiające przyznanie osobom fizycznym dofinansowania do zastosowania przydomowych oczyszczalni – wyjaśniają miejscy urzędnicy.

Poniżej prezentujemy za Urzędem Miejskim procedurę ubiegania się o dotację oraz warunki na jakich będzie przyznawana.


Warunki dofinansowania

Założeniem wsparcia finansowego jest zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oczyszczającej ścieki bytowe z budynku mieszkalnego, posiadającej deklarację właściwości użytkowych gwarantującą, że oczyszczalnia spełni wymagania określone w przepisach odrębnych.

Kwota dotacji stanowi 95 proc. kosztów zadania określonych w kosztorysie ofertowym, jednak nie więcej niż 95 proc. kosztów zadania wskazanych na fakturach/rachunkach po jego realizacji. Maksymalna kwota dotacji wynosi 20.000 złotych.

Opis procedury dofinansowania.

Wnioskodawcy składają wniosek o dofinansowanie według wzoru załączając do niego:

– kosztorys ofertowy zatwierdzony przez wnioskodawcę przygotowany przez firmę wykonawczą, dotyczący kosztów kwalifikowanych;

– kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja dotyczy zwykłego korzystania z wód z Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i kserokopię zgody wodnoprawnej udzielonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – jeżeli jest wymagana – albo kserokopię zgody wodnoprawnej udzielonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

– kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę albo kserokopię zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę albo kserokopię pozwolenia na budowę obejmującego przydomową oczyszczalnię ścieków z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Kosztami kwalifikowanymi do rozliczenia są:
– koszt sporządzenia operatu wodnoprawnego,
– koszt sporządzenia kosztorysu,
– koszt zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków,
– koszt montażu, możliwy jest montaż wyłącznie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Po wykonaniu zadania dotowany przedkłada w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:
– oryginały faktur/rachunków dokumentujących wydatki poniesione na jego realizację wraz z dowodami zapłaty,
– co najmniej 5 sztuk zdjęć dokumentujących etapy realizacji zadania.

W trakcie przedłożenia do rozliczenia dokumentów dotowany wskazuje wysokość dotacji oraz numer rachunku bankowego w celu dokonania przelewu.

Do rozliczenia zadania niezbędne jest sporządzenie w trakcie wizji terenowej przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie 30 dni od przedłożenia do rozliczenia faktur/rachunków przez dotowanego, protokołu oględzin wykonanego zadania. Rozliczenie dotacji następuje w terminie podanym w umowie dotacyjnej, w danym roku budżetowym, w którym zawarto umowę, jednak nie później niż do 15 listopada danego roku budżetowego.

Po dokonaniu rozliczenia i przeprowadzeniu wizji dotacja wypłacana jest przelewem w terminie podanym w umowie dotacyjnej, nie później niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.

Okres trwałości, to jest. zachowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku realizacji zadania, wynosi 5 lat od daty protokołu oględzin przydomowej oczyszczalni ścieków.

Upoważniony pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub inna upoważniona osoba może dokonać sprawdzenia realizacji zadania w trakcie wykonywania inwestycji lub w okresie trwałości, o czym dotowany zostanie poinformowany.

 

google_news
E-wydanie_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Waldek.
Waldek.
1 miesiąc temu

A co na to gminy dalej do rzeki co gminy które nic nie robią kochają syf rzeki jak Jasieniczanka Iłowniczanka wszystko złapie i przekaże do Wisły.

Góral śląski
Góral śląski
1 miesiąc temu

Niezwłocznie przyłączam zengrube do potoka.

Góral śląski
Góral śląski
1 miesiąc temu

Nie będzie żadnych oczyszczalni, podłączać kanalizację!

opłacalne?
opłacalne?
1 miesiąc temu

Dla kogo ma być opłacalne?