Wydarzenia Żywiec

Gmina Lipowa tworzy plan ogólny. Mieszkańcy mogą składać wnioski

Wójt gminy Lipowa Bogusław Wyleciał zachęca mieszkańców do składania wniosków do powstającego planu ogólnego

Do 14 czerwca mieszkańcy gminy Lipowa mają możliwości składania wniosków do przygotowywanego projektu planu ogólnego gminy Lipowa.

W wyniku nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzonej w lipcu 2023 roku na gminy nałożono obowiązek sporządzenia planu ogólnego gminy. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Nowe przepisy zobligowały gminy do uchwalenia planu ogólnego do 31 grudnia 2025 roku.

Celem opracowania planu ogólnego Gminy Lipowa jest określenie stref planistycznych. Przewiduje się m.in. wyznaczenie następujących stref planistycznych:

* strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną;

* strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną;

* strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową;

* strefa usługowa;

* strefa gospodarcza;

* strefa produkcji rolniczej;

* strefa infrastrukturalna;

* strefa zieleni i rekreacji;

* strefa cmentarzy;

* strefa otwarta;

* strefa komunikacyjna.

 

Plan ogólny ma na celu nakreślenie kierunków rozwoju gminy na podstawie, których zostanie w przyszłości sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z tym Rada Gminy Lipowa uchwałą Nr LXXVII/495/24 z dnia 29 lutego 2024 r. przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego gminy Lipowa.

Zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2023 roku poz. 977 z późn. zm.) uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków do projektu planu ogólnego. Wnioski mogą być składane do 14 czerwca.

Wnioski można składać:

– w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy w Lipowej, ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa;

– w formie elektronicznej na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] oraz poprzez ePUAP pod adresem skrzynki: /1277ogsuxw/SkrytkaESP

Składający wniosek do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 3 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipowa w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne -> Formularze do pobrania -> Wniosek do planu ogólnego – pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego – TUTAJ.

google_news