Porady i inspiracje

Jak ustalić ceny transferowe?

Ceny transferowe kalkulowane są w oparciu o metody podatkowe określone w ustawie o podatku dochodowym. W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie metod, o których mowa powyżej, stosuje się inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednie w danych okolicznościach.

Wśród metod podatkowych wyróżnia się:

– metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej,

– metodę ceny odprzedaży,

– metodę koszt- plus,

– metodę marży transakcyjnej netto,

– metodę podziału zysków.

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, polega na porównywaniu ceny stosowanej w transakcji z podmiotem powiązanym z ceną, którą stosuje się w porównywalnych transakcjach dokonywanych przez niezależne podmioty. Porównanie przeprowadzane jest w oparciu o dane porównywalne wewnętrznie lub zewnętrznie.

W metodzie koszt – plus cena transferowa kalkulowana jest w oparciu o sumę kosztów sprzedawcy związanych z transakcją, powiększonych o rynkowy narzut. Narzut zysku kalkuluje się w oparciu o narzut stosowany przez sprzedawcę w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi lub poprzez odniesienie do narzutu zysku stosowanego przez podmioty niepowiązane.

Metoda ceny odprzedaży stosowana jest w sytuacji, gdy dystrybutor dokonuje transakcji zakupu od podmiotu powiązanego (np. producenta), a następnie odsprzedaje przedmiot transakcji podmiotowi niezależnemu. W metodzie tej analizowana jest marża brutto osiągana przez dystrybutora na sprzedaży towarów/usług, pierwotnie zakupionych od producenta powiązanego. Punktem wyjścia do analizy jest cena, po której dane dobra są odsprzedawane przez dystrybutora odbiorcy niezależnemu. Metoda ceny odprzedaży najlepiej sprawdza się w sytuacji, gdy podmiot odsprzedający dobra nie ma decydującego wpływu na powstanie wartości dodanej w transakcji, tzn. kiedy jego działania nie wpływają znacząco na cenę uzyskiwaną od niezależnego odbiorcy.

Metoda podziału zysku polega przede wszystkim na ustaleniu ogólnej kwoty zysku do podziału pochodzącego z transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane. Udział każdego z przedsiębiorstw oparty jest na analizie funkcjonalnej i wyceniany w stopniu umożliwionym przez wszystkie dostępne i wiarygodne dane rynkowe. Analiza funkcjonalna jest analizą wykonywanych funkcji (biorąc pod uwagę wykorzystane aktywa i podejmowane ryzyko) przez każde z przedsiębiorstw.

W metodzie marży transakcyjnej netto, marża zysku netto podatnika ustalana jest jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży zrealizowanymi w transakcji z podmiotem powiązanym i kosztami jej realizacji. Metoda ta polega na określeniu wskaźnika finansowego, w którym marża zysku netto odnoszona jest do odpowiedniej bazy (przychody, koszty, aktywa). Rynkową wartość wskaźnika ustala się na podstawie wskaźników realizowanych przez niezależne podmioty lub w transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

Jeśli w danej transakcji nie można zastosować żadnej z powyższych metod, wówczas stosuje się inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednie w danych okolicznościach. Więcej na temat cen transferowych można znaleźć m.in. na stronie: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/ceny-transferowe/

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments