Porady i inspiracje

Jak weryfikować informacje o organizacjach pożytku publicznego

Istnieje wiele opracowań w zakresie możliwości i zasad funkcjonowania organizacji pożytku publicznego. W przypadku korzystania z nich podatnik powinien jednak weryfikować ich autentyczność i prawidłowość. W tym zakresie warto czerpać z jak najbardziej wiarygodnych źródeł. Na przykład opracowań przygotowywanych przez dostawców profesjonalnego oprogramowania do PIT online lub w rządowych broszurach informacyjnych. Na przykład Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśnia w specjalnych broszurach zasady przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w rocznych rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykaz organizacji pożytku publicznego

W pierwszej kolejności podatnik powinien sprawdzić czy dana organizacja znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Wykaz tworzony na dzień 30 listopada danego roku podatkowego, publikowany jest do 15 grudnia na portalu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wykaz można pobrać w formacie “xls” lub korzystać wyszukiwarkę w której może znaleźć odpowiednią organizację wpisując jej numer KRS, NIP, nazwę organizacji, miejscowość, gminę, powiat lub województwo.

Podmiotem udostępniającym wykaz jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Informacja ta jest aktualizowana i modyfikowana raz na miesiąc. Aktualizacje powstają na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości i usuwane są te, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto do wykazu dopisywane są organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych. Wykaz taki jest również wprowadzany do specjalnych aplikacji i programów do rozliczania PIT online.

Podstawy prawne i źródła prawa

Zasady jak mają funkcjonować organizacje pożytku publicznego (OPP) określa i opisuje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). To ten akt prawny stanowi podstawę i źródło informacji dla podatników. W szczególności ważne dla rozliczenia 1% podatku mogą okazać się art. 27 Ustawy:

Wyciąg z przepisów

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 27. [1% podatku na rzecz OPP]

1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

2. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Przepis ten stanowi podstawę funkcjonowania i ustanawia prawo podatnika do przekazania 1% podatku w swoim PIT online.

google_news
kB65
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments