Wydarzenia Bielsko-Biała

Kanalizacja w Hałcnowie już gotowa. Piłka po stronie mieszkańców

Czas na przyłączenie

Szanowni Mieszkańcy Hałcnowa, wybudowana kanalizacja sanitarna jest gotowa na przyjęcie ścieków z Państwa domów. Prosimy o możliwie jak najszybsze przyłączenie Państwa nieruchomości do wybudowanej sieci. Jest to bardzo ważne, abyśmy nie utracili otrzymanej z Unii Europejskiej dotacji.

Aktualnie nasi pracownicy doręczają indywidualne powiadomienia o możliwości przyłączania Państwa budynków do kanalizacji. Zawiadomienie zawiera tryb postępowania związany z kolejnymi czynnościami, które są również opisane na naszej stronie internetowej (www.aqua.com.pl), w zakładce „Strefa klienta” (TUTAJ). Uruchomiliśmy również dla Państwa specjalną infolinię pod numerami 33 82 80 378 lub 33 82 80 228, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Pytania dotyczące procedury przyłączania można również zadać drogą mailową pod adres [email protected] Działa również nasze Biuro Obsługi Klienta – uwaga, w nowej lokalizacji! – w budynku przy ulicy Stefanii Sempołowskiej 17, gdzie możecie Państwo zaparkować na wyznaczonych dla Klientów miejscach parkingowych i złożyć wniosek o warunki przyłączenia.

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej dotacji w wysokości 150 złotych do metra wybudowanego przez mieszkańców przyłącza kanalizacyjnego. Dotację można uzyskać składając w Urzędzie Miejskim wniosek z załączonym projektem przyłącza do 31 lipca 2021 roku. Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania dotacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.bielsko-biala.pl) – TUTAJ. Można je również uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska UM pod numerem telefonu 33 497 15 14.

W zależności od tego czy dysponujecie Państwo projektem przyłącza, czy też nie, mamy dwie ścieżki postępowania.

 

Ścieżka pierwsza
dla tych z Państwa, którzy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w latach 2017-2018 podpisali oświadczenie o zaprojektowaniu przyłącza do swojego budynku i Aqua SA jest w posiadaniu tego projektu.

1. Wraz z pismem, które dostarczają Państwu nasi pracownicy, przekazujemy do wypełnienia wniosek o wydanie warunków przyłączenia wraz z planem sytuacyjnym z zaznaczoną trasą przyłącza kanalizacyjnego – trasa przyłącza została wrysowana w oparciu o uzgodniony z Państwem przebieg na etapie sporządzania projektu przyłącza przez naszego projektanta.

2. Jeżeli podtrzymują Państwo wrysowany na załączonym planie przebieg przyłącza, plan ten należy dołączyć do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wraz z wypełnionym wnioskiem złożyć do Aqua SA na dzienniku podawczym przy ulicy Stefanii Sempołowskiej 17 bądź wysłać pod adres siedziby spółki (ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała) lub przesłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]

3. Po otrzymaniu od Państwa wypełnionego wniosku wraz z załączonym planem, wyślemy Państwu listem poleconym warunki przyłączenia wraz z projektem, na podstawie którego należy wybudować przyłącze. Wykonanie przyłącza możecie Państwo zlecić dowolnemu wykonawcy lub wykonać we własnym zakresie zgodnie z projektem.

4. Przed zasypaniem, wykonane przyłącze należy zgłosić do Działu Inwestycyjno-Technicznego w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego w otwartym wykopie. Zgłoszenie telefoniczne pod numerami 33 82 80 378 lub 33 82 80 228 lub też w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Stefanii Sempołowskiej 17. Odbioru dokonuje inspektor Aquy po wcześniejszym ustaleniu terminu. Inspektor spisuje protokół z przeglądu technicznego przyłącza kanalizacyjnego.

5. Po odbiorze przyłącza przez inspektora, zlecacie Państwo na własny koszt geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza w otwartym wykopie. Geodeta przekazuje Państwu oświadczenie o przyjęciu zlecenia, które przekazujecie do Aqua SA przed podpisaniem umowy o odprowadzenie ścieków.

6. Przed zawarciem umowy o odprowadzenie ścieków sugerujemy Państwu zapoznanie się z formularzem wniosku o zawarcie umowy zamieszczonym na naszej stronie internetowej (www.aqua.com.pl), w zakładce „Strefa Klienta” (TUTAJ). Jeśli macie Państwo pytania dotyczące wypełnienia tego wniosku, prosimy dzwonić pod numer telefonu 33 82 80 250. Aby zawrzeć umowę o odprowadzenie ścieków, należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta przy ul. Stefanii Sempołowskiej 17. Tam nasi pracownicy sfinalizują z Państwem niezbędne formalności i podpisanie umowy o odprowadzenie ścieków z Państwa nieruchomości.

7. Po podpisaniu umowy o odprowadzenie ścieków, Państwa wykonawca wykonuje połączenie wykonanego przyłącza z sięgaczem lub siecią kanalizacyjną.

8. Inspektor Aquy sporządza protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego po dostarczeniu przez Państwa kopii wykonanej przez geodetę inwentaryzacji geodezyjnej składającej się ze szkicu polowego i wykazu współrzędnych. Protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego jest wymagany w Urzędzie Miejskim dla uzyskania dotacji do budowy przyłącza kanalizacyjnego.

Na podstawie dostarczonego szkicu i wykazu współrzędnych wykonane przyłącze zostanie naniesione na mapę uzbrojenia w Aqua SA, a inwentaryzacja geodezyjna przekazana przez geodetę do Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii w celu wprowadzenia do zasobów geodezyjnych miasta.

Ścieżka druga
dla tych z Państwa, którzy nie posiadają projektu przyłącza kanalizacyjnego.

1. Proponujemy zacząć od sporządzenia mapki z wrysowanym przyłączem, która będzie wymagana jako załącznik do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. W tym celu możecie Państwo zakupić kopię aktualnej mapy zasadniczej w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. Na zakupionej mapce wrysowujecie Państwo proponowany przez siebie przebieg przyłącza kanalizacyjnego. Uwaga: z przyłączem należy odsunąć się od innych przewodów uzbrojenia podziemnego oraz od budowli i ogrodzeń zgodnie z tabelą odległości zamieszczoną na naszej stronie, w dziale formularzy do pobrania („tabela odległości”) – TUTAJ. Druga uwaga! Nie można odprowadzać do kanalizacji ścieków z osadnika (zbiornika bezodpływowego). Należy go „ominąć” lub przebudować na studzienkę rewizyjną lub też przeprowadzić rurę kanalizacyjną przez zbiornik.

2. Sporządzoną przez Państwa mapkę z trasą przyłącza należy dołączyć do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej – formularz wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej lub w punkcie obsługi klienta.

3. Na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, należy zlecić lub sporządzić we własnym zakresie projekt przyłącza kanalizacyjnego zawierający plan sytuacyjny i profil podłużny oraz niezbędne uzgodnienia, których zakres zależał będzie od istniejącego na trasie przyłącza uzbrojenia, takiego jak gazociągi, kable energetyczne, telekomunikacyjne i wodociągi.

4. Sporządzony plan sytuacyjny należy przedłożyć do Aqua SA w celu potwierdzenia zgodności jego opracowania z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Po otrzymaniu potwierdzenia zgodności przystępujecie Państwo do budowy przyłącza kanalizacyjnego. Wykonanie przyłącza możecie Państwo zlecić dowolnemu wykonawcy lub wykonać we własnym zakresie zgodnie z projektem.

5. Dalsze kroki opisuje ścieżka pierwsza od punktu nr 4.

JADWIGA HALKA
Dyrektor Inwestycji
Pełnomocnik ds. Projektu

Wymazujemy ostatnie białe plamy

Aqua zakończyła realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”. Dzięki temu znikną jedne z ostatnich „białych plam” na kanalizacyjnej mapie miasta.

Całkowity koszt projektu wynosi 34,7 miliona złotych. Pozyskano unijną dotację rzędu 17 milionów złotych. Dzięki temu projektowi stopień skanalizowania Bielska-Białej wyniesie aż 99,7 procent. To wynik wręcz wybitny na tle kraju.

Głównym celem projektu jest przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 2 195 osób, przede wszystkim z północno-wschodniej części Hałcnowa oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków. Projekt objął też budowę 30 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 5 sieciowych pompowni ścieków, przebudowę dwóch kolejnych oraz przebudowę 16 kilometrów sieci wodociągowej. Realizacja rzeczowa dobiegła końca i teraz można tylko czekać na podłączenie klientów do nowej sieci.

Kolejna inwestycja kanalizacyjna jest realizowana dzięki temu, że bielska spółka wodociągowa po raz kolejny z sukcesem sięgnęła po środki zewnętrzne, więc kosztów przedsięwzięcia nie odczują klienci. W 2017 roku spółka pozyskała dotację ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Jednakże, aby jej nie utracić, do kanalizacji musi zostać podłączonych 450 nieruchomości, a to prawie wszystkie budynki w obrębie budowanej sieci.

W spółce Aqua zadbano o kontakt z mieszkańcami i system wsparcia finansowego, by zachęcić mieszkańców do podjęcia decyzji o przyłączeniu się do kanalizacji. To ważne z wielu powodów. Podstawowym jest sprawienie, by Hałcnów stał się ekologiczny i – tak jak 99 procent Bielska-Białej – wreszcie skanalizowany. Niezwykle istotna dla Aquy jest kwestia finansowania inwestycji ze środków unijnych. Jeśli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba przyłączeń, to fatalnym skutkiem takiego faktu byłaby utrata unijnej dotacji lub jej części. Z powodu braku decyzji o przyłączeniu nawet niewielkiej części mieszkańców Hałcnowa, konsekwencje powstania niespodziewanych gigantycznych kosztów inwestycji poniosą więc wszyscy.

Mieszkańcy powinni jak najszybciej skorzystać z zachęt finansowych i pomocy organizacyjnej Aquy, bo przegapienie tej szansy może mieć przykre konsekwencje. Trzeba bowiem zaznaczyć, że przyłączenie się do kanalizacji to obowiązek wynikający z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a ściśle – z artykułu 15, punktu 2. Wedle przepisów, w przypadku budowy kanalizacji Aqua może wykonać sieć główną z odgałęzieniami do posesji, zakończonymi przy granicy nieruchomości. Odcinek od granicy nieruchomości do połączenia z instalacją kanalizacyjną budynku musi wykonać właściciel nieruchomości. Aqua i służby miejskie są więc zmuszone do ścisłego monitorowania procesu wykonywania podłączeń przez mieszkańców. Ewentualne kontrole muszą się w takim przypadku zakończyć wydaniem stosownych decyzji urzędowych o podłączeniu.

Najszerzej omawianą kwestią podczas rozmów z mieszkańcami były przydomowe oczyszczalnie ścieków, w które zainwestowało wielu mieszkańców, ponieważ dotychczas nie było innych możliwości uregulowania sposobu utylizacji ścieków. Mieszkańcy pytali, czy będzie obowiązek przyłączenia ich budynku do wybudowanej kanalizacji, jeśli mają taki system radzenia sobie ze ściekami.

Odpowiedź na to pytanie wiąże się z dwoma zagadnieniami: jakością oczyszczonych ścieków i ważnością pozwolenia na eksploatację oczyszczalni. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, ścieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni powinny być badane aż cztery razy w roku. Jeżeli oczyszczalnia nie oczyszcza do wymaganych parametrów, powstaje obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Drugi aspekt dotyczy aktualności pozwolenia wodno-prawnego. Dla wielu z wybudowanych przydomowych oczyszczalni kończy się termin pozwolenia wodno-prawnego. Ażeby je odnowić, należy wykonać nowy operat wodno-prawny i wystąpić z wnioskiem do państwowego przedsiębiorstwa Wody Polskie o wydanie zgody wodno-prawnej. Sporządzenie takiego opracowania to koszt około 2,5 tysiąca złotych, przy czym podstawowym warunkiem jest oczyszczanie ścieków przez oczyszczalnię do wymaganych parametrów.

Zgodnie z prawem wodnym, ścieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni powinny spełniać takie same parametry jak oczyszczalnia, z którą połączona jest sieć kanalizacyjna, czyli w przypadku Hałcnowa – oczyszczalnia w Komorowicach. Zaleca się zatem właścicielom przydomowych oczyszczalni zlecenie takiego badania dla własnej wiedzy o tym, czy ich oczyszczalnia spełnia te warunki, a jeśli nie – podjęcie decyzji o przyłączeniu do kanalizacji. Fachowcy do tego zachęcają, bowiem w praktyce przydomowe oczyszczalnie rzadko są w stanie te wymagane parametry uzyskać. Tymi parametrami są: azot ogólny – 10 mg/l; fosfor ogólny – 1 mg/l; BZT5 – 15 mg/l; CHZT – 125 mg/l; zawiesina – 35 mg/l.

Badanie tych parametrów można wykonać w certyfikowanym laboratorium Aquy. Zlecenie badania można przesłać e-mailem pod adres [email protected] lub zgłosić telefonicznie pod numerem 33 81 38 421 lub w laboratorium przy ulicy Bestwińskiej 63 (w oczyszczalni ścieków w Komorowicach), wypełniając formularz pobrany ze strony internetowej Aquy. Próbkę ścieków można pobrać samemu lub zlecić pobranie pracownikowi Aquy.

Jak zauważają w spółce, na przyłączenie się do kanalizacji w przeszłości decydowali się i ci mieszkańcy, którzy dysponowali przydomową oczyszczalnią ścieków. Eksploatowanie zgodnie z przepisami takiego przydomowego systemu może się okazać nie być bardziej atrakcyjne finansowo, niż przyłączenie do miejskiego systemu. Istnieje też ryzyko awarii i zatrucia środowiska, za co w takim przypadku konsekwencje może ponieść mieszkaniec. Wielu bielszczan nie chce też tracić czasu na zajmowanie się utrzymaniem oczyszczalni, prowadzenie badań, uzyskiwanie zgód i zezwoleń oraz monitorowanie jej stanu. Tymczasem miejska kanalizacja jest zupełnie bezobsługowa i komfortowa. W końcu – czas to pieniądz.

– Mamy nadzieję, że podobnie jak na pozostałym obszarze Hałcnowa, gdzie Aqua wybudowała kanalizację, mieszkańcy w trosce o czyste potoki i cieki wodne będą podłączać swoje instalacje do kanalizacji, korzystając z dotacji miasta oraz wsparcia organizacyjnego pracowników Aquy. Apelujemy zatem do mieszkańców: podłączajcie się korzystając z finansowych zachęt, aby żyć w czystym i bezpiecznym zdrowotnie środowisku pięknej dzielnicy Hałcnów – zachęcają wodociągowcy.

Urząd Miejski służy pomocą

Urząd Miejski w Bielsku-Białej przygotował dla mieszkańców dotacje na wykonanie przyłącza. Urzędnicy są gotowi, by pomóc w przygotowaniu stosownego wniosku i rozwiać wszelkie wątpliwości. Warto jednak zabrać się do tego już teraz, bo czas ucieka!

– Wnioski o uzyskanie dotacji należy składać do końca lipca. Mieszkańcy mogą otrzymać dotację rzędu 150 złotych do metra bieżącego przyłącza, ale do długości 100 metrów takiego przyłącza. Nie ma kwoty granicznej, ale najczęściej mieszkańcy wykonują przyłącze o długości od 5 do 20 metrów. Urząd dotuje ponadto budowę przepompowni, jeśli taka – z uwagi na ukształtowanie terenu – jest konieczna. Stosowny wniosek o dotację można pobrać za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego, w dziale „Dotacje – informacja dotycząca środków finansowych na ochronę środowiska w Bielsku-Białej” – przybliża Danuta Przybyło, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Przed złożeniem wniosku mieszkaniec powinien zwrócić się do Aqua SA, by zebrać potrzebną dokumentację. Nie może też zapomnieć o wykazaniu prawa do dysponowania nieruchomością. Gdy procedura w Urzędzie Miejskim dobiegnie końca, w tym momencie będzie można już wbić pierwszą łopatę i rozpocząć prace. Dotacja zostanie rozliczona jeszcze w tym roku kalendarzowym. Urząd wykona przelew na konto mieszkańca na podstawie faktur.

Środki na przyznanie mieszkańcom dotacji pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego, a ściślej – od prowadzących w Bielsku-Białej działalność gospodarczą przedsiębiorców, którzy wnoszą opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Te pieniądze wracają do miasta, które postanowiło je przeznaczyć na takie ekologiczne projekty, jak wymiana pieców czy fotowoltaika oraz właśnie budowa kanalizacji.

– Wszystkim nam zależy na tym, aby gospodarka ściekowa była w pełni uporządkowana, a inwestycja Aqua SA to gwarantuje. Do kanalizacji muszą się podłączyć wszyscy mieszkańcy, ale to nie tylko przymus, ale i najbardziej racjonalne pod wszystkimi względami wyjście – stwierdza naczelnik.

KB_starsza