Bielsko-Biała E-edukacja Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec

Pobierasz rentę rodzinną? Właśnie teraz musisz dopełnić formalności

Fot. Pixabay.com

Uczniowie i studenci, którzy mają prawo do renty rodzinnej, powinni pamiętać, by dostarczyć Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Brak dowodu na dalszą edukację może skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę, to do ukończenia 25 lat. Gdy 25. rok życia przypada na ostatni roku studiów, ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną do końca roku akademickiego. Świadczenie to jest wypłacane przez cały rok szkolny oraz w czasie wakacji. Uczniowie szkół ponadpodstawowych rentę dostają co miesiąc, do końca sierpnia, natomiast studenci do końca roku akademickiego, czyli do września.

– Uczniowie i studenci, którzy dotąd otrzymywali rentę rodzinną, a zamierzą dalej się edukować, powinni jak najszybciej dostarczyć do ZUS-u wniosek o wypłacenie świadczenia. Do tego jest potrzebne aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. Jeśli uczniowie dostarczą je do końca września, a studenci do końca października, to renta rodzinna będzie wypłacana bez przerwy – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Fot. Pixabay.com

Szczególnie ważne jest to dla pobierających rentę rodzinną tegorocznych maturzystów przyjętych na I rok studiów. Jeśli nie chcą stracić renty za wrzesień, powinni do końca września złożyć w ZUS wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Do końca października zaś powinni przedłożyć zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci mają czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do końca października.

Miesięczne opóźnienie w złożeniu zaświadczenia lub samego wniosku o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej spowoduje, że świadczenie za ten miesiąc przepadnie. Wznowienie wypłaty nastąpi od miesiąca, w którym do ZUS wpłyną wniosek i zaświadczenie.

Czy trzeba co roku dostarczać do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki? Nie. Jeśli szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże dłuższy czas trwania nauki, na przykład 3-, 4- czy 5-letnie studia, to ZUS wyda decyzję przyznającą rentę na okres wskazany przez placówkę edukacyjną.

Jeśli młody człowiek przerwie naukę lub studia w trakcie roku szkolnego bądź akademickiego, to jest zobowiązany powiadomić o tym ZUS. W przeciwnym razie ZUS będzie domagał się zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia z odsetkami. Ponadto na czas przerwy w edukacji wstrzyma przekazywanie renty.

Gdy prawo do renty rodzinnej ma kilka osób w rodzinie, to świadczenie jest na nie dzielone w równych częściach. W sytuacji, gdy prawo do renty ma jedna osoba, otrzyma 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dla dwóch uprawnionych osób wysokość renty wyniesie 90 proc. świadczenia do podziału, a dla trzech i więcej osób – do podziału będzie 95 proc. świadczenia.

google_news