Wydarzenia Sucha Beskidzka

Zmiany na juszczyńskiej nekropolii

Fot. Wojciech Ciomborowski

Zmiany w prawie spowodowały, że zaszła zmiany podmiotu, który określa zapisy regulaminu użytkowania cmentarza komunalnego w Juszczynie. Makowscy radni przyjmując go dokonali zarazem na wniosek zarządzającej obiektem gminnej spółki Eko-Skawa jego nowelizacji.

Obowiązujący dotychczas regulamin użytkowania cmentarza komunalnego w Juszczynie został przyjęty w 2009 roku zarządzeniem burmistrza. W świetle obecnie obowiązującego prawa tryb użytkowania obiektów publicznych (a takowym są między innymi cmentarze komunalne) stanowią prawo miejscowe i tym samym są uchwalane przez rady miast i gmin. Z tego też powodu Eko-Skawa jako zarządca obiektu przygotowała projekt regulaminu, który niedawno został zatwierdzony przez radnych. – Regulamin podzieliliśmy na dziewięć rozdziałów i jest przejrzysty. Został dostosowany do obecnych przepisów – mówił prezes Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Eko-Skawa Marek Guzik. Podkreślił, że precyzyjnie określono w nim, kto jest właścicielem i administratorem nekropolii, na jakiej podstawie ustanowiono cennik i na jakie cele jest przeznaczony cmentarz. Zmodyfikowano przy tym kilka zapisów. W punkcie dotyczącym zakazu wprowadzania na cmentarz zwierząt dopisano, że nie dotyczy on wprowadzania psów asystentów osób niepełnosprawnych. Istotna zmiana zaszła także w zapisie dotyczącym wjazdu pojazdów na teren nekropolii. Zezwolono poruszanie się po niej pojazdami, którymi przemieszczają się osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z nowym regulaminem nekropolia jest czynna od 6.00 do 22.00 (nie dotyczy 31 października, 1 listopada, 2 listopada), a uroczystości pogrzebowe mogą na niej odbywać się od 8.00 do 17.00. W uzasadnionych przypadkach można zorganizować je w innych godzinach, a po uzyskaniu zgody administratora. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. Zabronione jest murowanie ścian w grobach ziemnych i samowolnego przekształcania grobu ziemnego w grób murowany. Opiekujący się grobami mogą indywidualnie je kształtować z wykorzystaniem roślin zielonych i niskich krzewów, których wysokość nie przekracza 1 metra wysokości. Dozwolone jest utwardzanie terenu wokół nagrobków przy użyciu płyt chodnikowych na podsypce piaskowej lub wyłożenie materiałem sypkim, ale po uzyskaniu zgody administratora.

W dotychczasowym regulaminie nie określano warunków jakie muszą spełnić firmy budowalne i kamieniarskie, które wykonują prace na terenie cmentarza. W celu wykonania usługi pogrzebowej, cmentarnej budowlanej lub kamieniarskiej za zgodą administratora dopuszcza się wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi o ciężarze całkowitym do 3,5 tony. Można nimi poruszać się z prędkością mniejszą niż 15 km/h, a przy tym nie wolno zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz tarasować ciągów komunikacyjnych. Regulamin zabrania przy tym  wykonywania jakichkolwiek robót na miejscach grzebalnych, które nie są opłacone, a te dozwolone wolno przeprowadzać od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. Wykonujący je są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bhp i sanitarnych i muszą je przerwać w przypadku odbywania się w ich pobliżu ceremonii pogrzebowej. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do posprzątania terenu i wywozu materiałów, gruzu, nadmiaru ziemi pozostałych po robotach oraz naprawić wszelkie szkody, powstałe w wyniku prac. Nie można ich przy tym wyrzucać do pojemników na odpady komunalne na terenie cmentarza. Niestosujący się do przepisów mogą zostać przez administratora pozbawieni prawa do prowadzenia prac na juszczyńskiej nekropolii.

google_news
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments