Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Obrady powiatowej rady

Po raz 40. w tej kadencji obradowała Rada Powiatu Cieszyńskiego. Dzisiejszym obradom przewodniczył Ludwik Kuboszek.

Przed rozpoczęciem sesji redaktor naczelna “Głosu Ziemi Cieszyńskiej” Natalia Tokarska i starosta cieszyński Janusz Król, uhonorowali laureatów Plebiscytu “Na Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego”. Kwiaty i życzenia otrzymali przechodzący na emeryturę Kazimiera Kawulok – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Józef Waschut – sekretarz powiatu.

Radni bez uwag przyjęli informację Zarządu Powiatu o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat cieszyński. Wysłuchali następnie sprawozdania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Damiana Legierskiego o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. I podjęli uchwałę z pozytywną oceną sytuacji.

Przyjęto w drodze uchwał Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Cieszyńskim na lata 2018-2023, Powiatowy Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023, Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 oraz powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018-2020.

Miastu Ustroń powierzono wykonanie wykonanie projektu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu ulicy Lipowskiej od ulicy Szkolnej do ulicy Leśnej”, Gminie Cieszyn powierzono realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Katowickiej (droga powiatowa 2712 S) oraz wykonanie projektu dla odcinka ulicy Hallera w zakresie odwodnienia.

 

google_news
Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Obrady powiatowej rady

W ostatni wtorek stycznia obradowała Rada Powiatu Cieszyńskiego. Była to 39. sesja w tej kadencji.

Radni przyjęli sprawozdanie starosty cieszyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 oraz sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w ubiegłym roku. Podjęto też kilka uchwał. 

Dwie przyjęte na początku bloku uchwał dotyczyły przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla najlepszego dzielnicowego i przyznania dotacji celowych spółkom wodnym.

Kolejne dwie uchwały stanowią o zmianie siedziby Szkoły Branżowej I Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Istebnej Zaolziu. Placówki te z dniem 1 września 2018 roku zostaną ulokowane w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej Centrum.

Zdecydowano następnie o powierzeniu miastu Ustroń realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej ulica Jelenica” oraz udzielenia pomocy finansowej gminie Cieszyn na remont ulicy Solnej i powierzenia tejże gminie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ulicy Frysztackiej.

Sesję prowadził przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek.

google_news
Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Obrady powiatowej rady

We wtorkowe popołudnie, odbyła się 37. sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego. W trakcie obrad podjęto… 28 uchwał.

Radni zatwierdzili program naprawczy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie i zmiany w statucie Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.  Ustalono rozkładu funkcjonowania aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w  roku 2018 (pozostał bez zmian) oraz przyjęli Strategię Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017-2025. Kolejna uchwała dotyczyła współpracy z Krajem Žilinským w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”, planowanego do realizacji ze środków unijnych.

Cały blok kilkunastu uchwał dotyczył zmiany nazw szkół i placówek światowych prowadzonych przez Powiat Cieszyński, co wynika z przepisów zawartych w nowym Prawie Oświatowym.  Dokonano drobnych zmian w budżecie powiatu oraz przyjęto planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na przyszły rok.

 

google_news
Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Obrady powiatowej rady

We wtorkowe popołudnie, 24 października, odbyła się  XXXVI sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego. Obradowano w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego.

Radni przyjęli informację Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2016/2017. W dyskusji zwrócono uwagę, m.in. na wysoki odsetek zdanych matur, aczkolwiek w niektórych szkołach sytuacja mogłaby być lepsza.

Podjęto uchwały m.in. w sprawach: programu współpracy powiatu cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi, ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania „Usuwanie skutków zniszczeń infrastruktury drogowej po przejściu nawałnicy”. Pomoc ta wyniesie 10 tys. zł.

Z prac w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Cieszyńskiego zrezygnował radny Andrzej Bacza, wyrażając zarazem chęć pracy w Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Radny Wojciech Brachaczek zawnioskował o skreślenie go ze składu Komisji Środowiska.

 

 

google_news
Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Obrady powiatowej rady

Tradycyjnie w ostatni wtorek miesiąca, odbyła się sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego. Popołudniowe obrady w dniu 26 września, były 35. w tej kadencji.

Radni mieli okazję zapoznać się ze stanem gospodarki leśnej w powiecie cieszyńskim. O drzewostanie, walce z kornikiem, działaniach proekologicznych i obszarach chronionych, mówili nadleśniczy z Ustronia i Wisły, Leon Mijal i Andrzej Kudełka.

Podjęto uchwały dotyczące współpracy z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym Miejscowe Koło Mosty k. Jabłonkowa w ramach projektu „W poszukiwaniu piękna w kulturze Górali Śląskich – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego”, planowanego do realizacji ze środków unijnych w ramach Funduszu Mikroprojketów Euroregionu Śląsk Cieszyński- Tesinske Slezko w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska” oraz odnośnie pozbawienia odcinka drogi powiatowej 2706 S, czyli ulicy Solnej w Cieszynie, kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej do dróg gminnych – o co wnioskowała samorząd Cieszyna. Dokonano zmian w budżecie powiatu, a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Cieszyńskiego. Zdecydowano o zaciągnięciu kredytu w wysokości 3 mln zł na bieżące inwestycje.

W specjalnym oświadczeniu Rada Powiatu wybrała osobę, która otrzyma Laur Srebrnej Cieszynianki, przyznany przez powiatowy samorząd. Tego zaszczytu dostąpi Krystyna Stefańska-Gnida, działaczka w środowisku osób niepełnosprawnych.

 

google_news
Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Obrady powiatowej rady

Po przerwie wakacyjnej, we wtorkowe popołudnie, odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego.

Przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją o realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania planów finansowych ZZOZ, CPR i Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

W bloku uchwał podjęto uchwały, m.in. w sprawie zmian w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego i Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W obu przypadkach w uchwałach zawarto pozytywną ocenę.

 

google_news
Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Obrady powiatowej rady

We wtorkowe popołudnie, 28 marca, odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego.

Radni zostali zapoznani z rocznym sprawozdaniem z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Następnie wysłuchali informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte, podobnie jak sprawozdanie z działalności Rad Społecznych ZZOZ i CPR w ubiegłym 2016 oraz roczne sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Podjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Podjęta została przy 9 głosach przeciwko radnych opozycyjnych. Dokonano też zmian zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Cieszyńskiego i zmian w budżecie. Podjęto ponadto wprowadzoną dodatkowo do porządku obrad, uchwałę o powierzeniu gminie Dębowiec utrzymania czystości na drogach powiatowych biegnących przez teren tej gminy.

 

google_news
Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Obrady powiatowej rady

W ostatnim dniu stycznia odbyła się sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego. 27. w tej kadencji.

Radni przyjęli bez uwag sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podjęli następnie uchwałę o przekazaniu środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie (konkurs na najlepszego dzielnicowego w powiecie cieszyńskim), dokonali zmiany w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, przyjęli plany pracy komisji Rady Powiatu na ten oraz uchwalili zmiany w tegorocznym budżecie.

Po tzw. bloku uchwał przyjęto oświadczenie w sprawie obchodów 100 lat powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i 20 lat Powiatu Cieszyńskiego (powiązane z nadaniem sztandaru Powiatowi Cieszyńskiemu) oraz dotyczące obchodów 500-lecia Reformacji.

 

google_news